Η Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης, του Υπουργείου Εργασίας, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Σύμβουλος Δημοσιότητας για στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας έργων ΕΚΤ της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ» και με κριτήριο ανάθεσης την, πλέον, συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν θα υπερβεί το ποσό των 400.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα.