Συμφωνία-πλαίσιο υπεγράφη πριν λίγες ημέρες μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των κάτωθι: 1. της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία α) Nutmeg Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και β) Βάλιου Ντοτ Κομ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, 2. της McCann-Erickson Athens, 3. Next Com, 4. Choose ΑΕ, 5. Τσομώκος ΑΕ, για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής για την υποστήριξη της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες: Ομάδα εργασιών 1 – Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση αναλυτικών σχεδίων δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας (action plans) στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΣΑΑ, Ομάδα εργασιών 2 – Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, Ομάδα εργασιών 3 – Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού, Ομάδα εργασιών 4 – Σχεδιασμός (media plan) και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ, Ομάδα εργασιών 5 – Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκδηλώσεων, Ομάδα εργασιών 6 – Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, Ομάδα εργασιών 7 – Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΥΣΤΑ που ασκεί τις αρμοδιότητες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη Συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας-Πλαίσιο μετά την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Η διάρκεια της Συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε 3 έτη από την υπογραφή αυτής. Το συνολικό τίμημα θα προκύψει απολογιστικά ανάλογα με το μέρος του φυσικού αντικειμένου που θα υλοποιηθεί και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα ανατεθούν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.800.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.