Εταιρική υπευθυνότητα, εργαζόμενοι, κοινωνία, περιβάλλον, οι βασικοί άξονες.

Η PwC Ελλάδας δημοσιεύει τον τρίτο Απολογισμό Βιωσιμότητας που αφορά στα οικονομικά έτη 2018 και 2019 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI. Η στρατηγική της PwC Ελλάδας για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ο αντίκτυπος των υπηρεσιών και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ανθρώπων της εταιρείας, συνθέτουν το περιεχόμενο αυτού του απολογισμού, ο οποίος εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες. Στον άξονα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η PwC δεσμεύεται για την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την ηθική και ασφάλεια σε όλο το εύρος των λειτουργιών της.

Στον πυλώνα ανθρώπινο δυναμικό και εργασιακό περιβάλλον, η PwC επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξή των ανθρώπων της, εντείνοντας τις πρωτοβουλίες για διασφάλιση ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης. Στον άξονα υποστήριξη της κοινωνίας, η εταιρεία θέτει ως παγκόσμιο στόχο μέχρι το 2022 την επένδυση στην ανάπτυξη 15 εκατ. ανθρώπων που συνεργάζονται με μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώ στον άξονα περιβαλλοντική διαχείριση στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της.