Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλεια της Εργασίας (EΛΙΝΥΑΕ) και το CSR Hellas, για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών δράσεων στις συνθήκες Covid-19. Οι δράσεις θα αφορούν την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας, την ενθάρρυνση της αναφοράς σε πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις, που προάγουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, σε μελέτες, έρευνες, εκθέσεις, κοινωνικούς απολογισμούς, κώδικες δεοντολογίας και λοιπά έντυπα των επιχειρήσεων.

«Ενώνοντας τις δυνάμεις μας προσδοκούμε σε μεγαλύτερη και ταχύτερη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας, καλών πρακτικών, αλλά και δεδομένων που είναι χρήσιμα για να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που αφορούν στην προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας, εντός και εκτός της εργασίας και σίγουρα μας αφορούν όλους», δήλωσε η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas.