Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013». Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 26 Οκτωβρίου.