Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει εκ νέου τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της Δημοτικής Κοινότητας Απεράθου και του Θεατρικού Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.526 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Προσφορές υποβάλλονται από σήμερα έως τις 12/02/2024.