Το κυπριακό Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα τη Λευκωσία, διεξάγει ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών από διαφημιστικά γραφεία για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών στο πλαίσιο του Έργου Life IP Physis.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η εκτέλεση τριών εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες να απευθύνονται στο ευρύ κοινό της Κύπρου (ενήλικες 18 χρονών και άνω) και οι οποίες να ακολουθούν την επικοινωνιακή στρατηγική του Έργου Life IP Physis.

Μέσω αυτών των εκστρατειών, η αναθέτουσα αρχή θέλει να επιτύχει τα ακόλουθα: να δημιουργηθεί επίγνωση στο κοινό στόχος για τους σκοπούς και τις δράσεις του Έργου Life IP Physis, να αναγνωρίζει το κοινό στόχος το όνομα «Πανδώτειρα» και να το συνδέει με το εν λόγω έργο, να γνωρίζει το κοινό στόχος τη σημαντικότητα του Δικτύου Natura2000, να καλλιεργηθεί θετική εικόνα στο κοινό στόχος για το Δίκτυο Natura2000 και να ενημερώνεται το κοινό στόχος για εκδηλώσεις του έργου που το αφορούν και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του.

Η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 458.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 21/11/2022.