Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Κύπρος – Υπηρεσίες υποστήριξης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου Συνδέσμου». Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την οργάνωση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης των γραφείων συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO).

Η παρούσα σύμβαση αφορά τις δραστηριότητες που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κύπρο, στην πρωτεύουσα, καθώς και στις διάφορες περιφέρειες για αποκεντρωμένη επικοινωνία. Οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να ζητηθούν για διασυνοριακές δραστηριότητες με γειτονικές χώρες.

Σε γενικές γραμμές, ο ανάδοχος θα εκτελέσει καθήκοντα: διοργάνωσης εκδηλώσεων, διοργάνωσης εκστρατειών επικοινωνίας, παραγωγή περιεχομένου μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της επιλογής και της υπεργολαβίας τρίτων παρόχων για συγκεκριμένα καθήκοντα, και άλλες υπηρεσίες στον τομέα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης (συχνά μέσω τρίτων). Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 07/03/2023.