Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών διακήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Διεξαγωγή Δειγματοληπτικής Κοινωνικής Έρευνας για την Πράσινη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή μιας δειγματοληπτικής κοινωνικής έρευνας πεδίου για τη συλλογή δεδομένων διαμέσου συστήματος CAPI με τουλάχιστον 5.000 δια ζώσης προσωπικές συνεντεύξεις στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Σκοπός της έρευνας είναι η άντληση δεδομένων σχετικά με τις στάσεις, απόψεις, συμπεριφορές, προσδοκίες, αξιολογήσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπως και την εξέλιξη των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών για τα δύο ζητήματα. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 334.800 ευρώ, με διάρκεια 8 μήνες και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 21/06.