Το Επιμελητήριο Γρεβενών προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων του έργου «Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy» με ακρωνύμιο CBTB που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 218.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο μέχρι τις 29/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Επιμελητηρίου Γρεβενών, www.epimelitiriogrevenon.gr.