Υποβολή προσφορών έως 16 Δεκεμβρίου

Tο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου “Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs” με ακρωνύμιο EnvironmentYou», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός σχεδίου δημοσιότητας/επικοινωνίας, η προώθηση μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικών μέσων, δράσεις δημοσιότητας και προώθησης σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και δημιουργίας cluster. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 207.300 ευρώ με ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.