Με το Greek Management Consultants Confidence Index

Τα δεδομένα για την κατάρτιση του GMCCI προέρχονται από τριμηνιαίες έρευνες και διαφέρει από τους άλλους συναφείς δείκτες σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, οι καταγραφόμενες προσδοκίες αφορούν στους συμβούλους μάνατζμεντ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, και έχουν επομένως εποπτεία μεγάλου τμήματος της οικονομίας. Δεύτερον, στην κατάρτιση του GMCCI λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις και προσδοκίες των συμβούλων για τους συντελεστές της παραγωγής, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνθήκες χρηματοδότησης, την επιχειρηματικότητα, τις δημόσιες υποδομές και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος Αϊβαλής και υπεύθυνος της έρευνας ο Βασίλειος Ρεγκούζας, Γ.Γ. του ΔΣ του ΣΕΣΜΑ. Οι έρευνες διεξάγονται ανά τρίμηνο και τα αποτελέσματά τους θα δημοσιοποιούνται κάθε Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο. Τον πληθυσμό αποτελούν οι εκπρόσωποι των 53 εταιρειών-μελών του ΣΕΣΜΑ, επτά επίτιμα μέλη και πρώην πρόεδροι. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη στα τέλη Μαρτίου 2014 και η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι επικρατεί αισιοδοξία. Συγκεκριμένα, το 62,0% του δείγματος προβλέπει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Η βελτίωση αυτή δε, θα προέλθει από την προσδοκώμενη ανάκαμψη της οικονομίας. Υπάρχει, ωστόσο ένα μερίδιο 34%, που θεωρεί ότι η ύφεση θα συνεχιστεί.