Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών της Icap πραγματοποίησε δειγματοληπτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στο πλαίσιο της ετήσιας εκδοτικής πρωτοβουλίας της Icap «Leading Employers in Greece». Σύμφωνα με την έρευνα, το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος, θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του Covid-19. Η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο θεωρείται ως το κυριότερο όφελος από τις πρακτικές της ΕΚΕ από τη μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος (9 στις 10 επιχειρήσεις).

Ωστόσο, οι εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης της ΕΚΕ, αφού το 53% αυτών θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης / εφαρμογής των πρακτικών της εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Τα μεγαλύτερα κονδύλια για το 2020 δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με το Ανθρώπινο δυναμικό και την Κοινωνία, καταλαμβάνοντας μερίδιο 35% και 34% αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος (44%) δήλωσε ότι οι δαπάνες ΕΚΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 καταλαμβάνουν ποσοστό μεταξύ 5% με 25% των συνολικών δράσεων ΕΚΕ το 2020, ενώ 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ποσοστό μεταξύ 25% με 60%. Οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης πολιτικών ΕΚΕ θεωρούνται η έλλειψη κινήτρων (οικονομικών, φορολογικών), η ελλιπής γνώση και κατάρτιση της διοίκησης των εταιρειών σε θέματα ΕΚΕ και το οικονομικό κόστος.