Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) προχώρησε στην προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας & Ευαισθητοποίησης». Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της ΕΑΔ, τη διαμόρφωση ενός Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής επιμέρους ενεργειών δημοσιότητας, ενημέρωσης και προβολής.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την κατάρτιση τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας και διαμόρφωση ετήσιου Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης, για τη διάχυση και επικοινωνία της ταυτότητας, του σκοπού, της αποστολής και των δράσεων που υλοποιεί η Αρχή για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών, αλλά και για την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς.

Ακόμη, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών δημοσιότητας και προβολής, όπως η ανάπτυξη του βασικού επικοινωνιακού μηνύματος του οργανισμού, η εκπόνηση ψηφιακού υλικού για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και δημόσιων λειτουργών κ.λπ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 232.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 16 μήνες. Προσφορές υποβάλλονται έως τις 13/01/2022.