Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 220.400 ευρώ, ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 48 μήνες. Ειδικότερα, η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση ενεργειών προβολής και δημοσιότητας κατά τη χρονική περίοδο 01/2020 έως και 12/2023. Οι δράσεις χωρίζονται σε 5 Πακέτα Εργασίας: Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, Υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης της ΣΒΑΑΘ, Υποστήριξη ετήσιας διοργάνωσης απολογισμού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και παράλληλων εκδηλώσεων, Μεμονωμένες Ενέργειες προβολής, και Παραγωγή εντύπων και ηλεκτρονικών ενημερωτικών και προωθητικών εργαλείων. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/11/2019.