Πρόγραμμα mentoring στον κλάδο των logistics θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Η δράση, σύμφωνα με την EEL, στοχεύει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα προσφέρεται δωρεάν στα μέλη της. Το πρόγραμμα mentoring απαρτίζεται από δύο μέρη, τον Mentor και τον Mentee. Οι Mentors θα είναι έμπειρα στελέχη του κλάδου με γνώσεις, εμπειρία αλλά και διάθεση να τις μοιραστούν.

Οι Mentees θα είναι νεότερα στελέχη του χώρου που αναζητούν έμπνευση, καθοδήγηση, αλλά και ευκαιρίες καλύτερης δικτύωσης. Η διάρκεια του προγράμματος mentoring θα είναι 6 μήνες, κατά την οποία ο Mentor και ο Mentee θα έχουν συστηματικές συναντήσεις, όπου θα ανταλλάσσουν ιδέες, απόψεις και συμβουλές.