Διανύουμε μια νέα εποχή όπου η έννοια της βιωσιμότητας κυριαρχεί σε όλα τα επίκαιρα θέματα, από την υγεία και την κλιματική κρίση έως τις κοινωνικές αναταράξεις. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον όχι απλώς να διαθέτουν μέρος των κερδών τους για «καλό σκοπό», αλλά να εντάσσουν τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική και τη λειτουργία τους. Πρόκειται για τη μετάβαση από την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (CSR) στην Εταιρική Λειτουργία με γνώμονα το θετικό αποτύπωμα (positive impact) στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), και σε μία ολιστική προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και συνδέει την επιχειρησιακή λειτουργία, τη στρατηγική και τον σκοπό (purpose) μιας επιχείρησης με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Ο Όμιλος Quest έχει αναγνωρίσει εγκαίρως ότι το θετικό αποτύπωμα ενός Οργανισμού συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την οικονομική επίδοση, και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη λειτουργία του και η διαχείριση των σχετικών κινδύνων γίνεται ολοένα και πιο ουσιαστική. Στους στόχους για το 2022 συμπεριλαμβάνεται η επικαιροποίηση της ESG στρατηγικής και η ανάδειξη των μακροπρόθεσμων ESG στόχων που θα ενισχύσουν τον μετασχηματισμό του Ομίλου και του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιρειών του. Οι ESG στόχοι έχουν σχεδιαστεί μέσα από το πρίσμα βέλτιστων διεθνών πρακτικών και αναπτύσσονται σε 4 άξονες: περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό, υπεύθυνη επιχείρηση και βιώσιμα προϊόντα.

Ε – Περιβάλλον
Ο Όμιλος Quest, με συναίσθηση της περιβαλλοντικής του ευθύνης, προσαρμόζει την επιχειρηματική του πρακτική με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Αναλύει κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και θέτει στόχους για την πράσινη μετάβαση, που θα τον οδηγήσουν το 2050 στην κλιματική ουδετερότητα. Μέσω της Πολιτικής Περιβάλλοντος, διασφαλίζει ότι η λειτουργία των εταιρειών επιβαρύνει στον μικρότερο δυνατό βαθμό το περιβάλλον και συνάδει με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

S – Κοινωνία
Ο Όμιλος Quest εστιάζει στη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τους ανθρώπους του, μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέονται με τους τομείς δραστηριοποίησης και το purpose του:

  • Ενίσχυση της καινοτομίας: Επιδίωξη του Ομίλου είναι να προάγει την καινοτομία και να την ενσωματώνει στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω του IQbility, εδώ και 9 χρόνια, ο Όμιλος αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανάδειξη νέων ταλαντούχων ανθρώπων, την επαναφορά πνευματικού κεφαλαίου, τη διοχέτευση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς αγορές και την καλλιέργεια μιας «startup» κουλτούρας στους νέους. Παράλληλα, το Κέντρο Καινοτομίας του Ομίλου iQnovus αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από συνέργειες που φέρνουν κοντά ακαδημαϊκά ιδρύματα με μεγάλες και μικρομεσαίες εταιρείες και startups.
  • Εκπαίδευση/Upskilling & Reskilling: Αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση και την ανάδειξη ταλαντούχων ατόμων, ο Όμιλος δημιουργεί συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης που προάγουν την εξέλιξη των γνώσεων, ενώ γεφυρώνουν την εκπαιδευτική γνώση με τις επαγγελματικές ανάγκες. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υλοποίησης σημαντικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της αγοράς, ο Όμιλος σχεδίασε και υλοποιεί από το 2019 το πρόγραμμα υποτροφιών Mind the <code>, το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει δύο κύκλους και διεξάγεται σε ετήσια βάση. Το Mind the <code> προσφέρει σε νέους υποτροφίες για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού java & .NET και ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να εργασθούν στις εταιρείες του Ομίλου.
  • Διαφορετικότητα και συμπερίληψη: Τα θέματα ισότητας είναι βασικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ESG στρατηγικής. Ο Όμιλος έχει πάρει πρωτοβουλίες για να ενσωματώσει πιο ουσιαστικά τη διαφορετικότητα και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων του, και για τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που σέβεται τις ανάγκες και το ευ ζην των εργαζομένων.

G – Διακυβέρνηση
Η διοίκηση και η λειτουργία του Ομίλου Quest βασίζονται στη σύγχρονη, δυναμική και ευέλικτη Εταιρική Διακυβέρνηση. Η Εταιρική Διακυβέρνηση του Ομίλου είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ). Μέσα στο 2021, ο Όμιλος ενέτεινε τις δράσεις και πρωτοβουλίες του σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση ενός σύγχρονου Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πολίτικες.