Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης με σκοπό οι δράσεις του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης» να γίνουν γνωστές και οι δημότες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν ώστε αυτές να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 550.000 ευρώ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή, 14/07/2023.