Ο Δήμος Πατρέων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού.

Ο Δήμος Πατρέων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προώθηση του θεματικού τουρισμού μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας.

Η Πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία πλατφόρμας προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών, ενώ στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του στόχου της τόνωσης του κοινωνικού, παραγωγικού ιστού και εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής, θα αναπτυχθεί και πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Παρασκευή 24/04/2020.