Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής». Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εργασίες συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών για τη ψηφιακή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου, αλλά και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Η προβολή τους θα γίνει με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ψηφιακές φωτογραφίες, videos, παρουσιάσεις εικονικής πραγματικότητας), και τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 347.560 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 16η Οκτωβρίου 2020.