Ο ΔΕΣΦΑ απέκτησε την αναγνώριση «Gold Standard» για το 2021, στο πλαίσιο του Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αναφέρεται τόσο στα υψηλότερα επίπεδα καταγραφής και αναφοράς των εκπομπών μεθανίου μιας εταιρείας, όσο και στον οδικό χάρτη που έχει θεσπίσει για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών μεθανίου.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 20% των εκπομπών μεθανίου από τις δραστηριότητες του έως το 2025, με έτος βάσης το 2015. Το UNEP εγκαινίασε την παραμονή του τελευταίου γύρου συνομιλιών για το κλίμα, Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου.