Ξεκινούν 25 προγράμματα από αυτόν τον μήνα
Η μονάδα eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (elearning.aueb.gr), έχοντας ολοκληρώσει 3 κύκλους προγραμμάτων κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, συνεχίζει προσφέροντας από τον Οκτώβριο 25 προγράμματα eLearning.

Τα προγράμματα, πολλά εκ των οποίων προσφέρονται για πρώτη φορά, είναι οργανωμένα σε 6 κατηγορίες: Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Τεχνολογίες Πληροφοριών, Χρηματοοικονομικά & Λογιστική, Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων και Επιχειρηματικότητα. Η διδασκαλία τους γίνεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως από καθηγητές του Ιδρύματος και εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία.

Παρέχουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών. Όλα τα προγράμματα προσφέρονται με δίδακτρα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν.