Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία διεξήχθη στις 5 Ιανουαρίου 2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Praktiker Hellas συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος, Νικόλαος Μπέρτσος, Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Σελαλμαζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτρης Γαλάνης, Μέλη οι Jamie Lowry και Ανδρέας Παρμαξής. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του.