Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε τη ματαίωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το υποέργο α/α 2 «Διάχυση και Επικοινωνία» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών», δαπάνης 520.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση πάρθηκε «για τον λόγο ότι απέβη άγονη η οικεία διαγωνιστική διαδικασία λόγω απόρριψης της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς».