Με budget 350.000 ευρώ

Το έργο υπάγεται στην «Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των κοινών βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ετησίου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Τελικός δικαιούχος του έργου είναι η συνεργασία – ένωση αποτελούμενη από τους φορείς Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ), σε ποσοστό 50% έκαστος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 350.000 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 5% από Εθνικούς.