Εξετάζει τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ως εργαλεία αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, αλλά και ως επενδυτικά προϊόντα υψηλής μόχλευσης και απόδοσης. Επιπλέον, αναλύεται η συμμετοχή τους στη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων εξασφάλισης του κεφαλαίου (capital guarantee products).

Μετά από μια αναφορά στις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό χώρο και στη συμβολή των παραγώγων σ’ αυτές, παρουσιάζονται και αναλύονται, με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, όλες τις κατηγορίες των παραγώγων, με στόχο την κατανόησή τους από ειδικούς αλλά και από μη ειδικούς.

Εξετάζονται τα δικαιώματα προαίρεσης (option contracts), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), οι ανταλλαγές (swaps), τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts), εξειδικευμένα παράγωγα (caps, floors, collars, FRAs, κ.ο.κ ), καθώς και τα πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives), τα οποία βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των οικονομικών εξελίξεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πιστωτικά παράγωγα, όπως οι ανταλλαγές αθέτησης (credit default swaps- CDS) ή τα collateralized debt obligations (CDOs) και σε έννοιες όπως πιστωτικό γεγονός (credit event) και ασφάλιστρο κινδύνου, που κυριαρχούν σήμερα στις αγορές και αποτελούν αντικείμενο έρευνας και ερμηνείας.

Παράλληλα, εξετάζονται θέματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία των παραγώγων, όπως οι προθεσμιακές τιμές συναλλάγματος, τα προθεσμιακά επιτόκια και οι ανοιχτές πωλήσεις (short selling). Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τους απασχολούμενους στον χρηματοοικονομικό χώρο (τράπεζες, χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρείες κ.ο.κ.) που επιθυμούν να αποκτήσουν άμεση, σφαιρική και λειτουργική γνώση των προϊόντων αυτών. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και σε επενδυτές.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Παναγιώτης ΧΡ. Αγγελόπουλος είναι Οικονομολόγος με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό χώρο, σε όλους του τομείς των τραπεζικών και επενδυτικών εργασιών, ενώ έχει εργαστεί επί σειρά ετών και στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΑ) από το Πανεπιστήμιο CUNY της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών τραπεζών και επιχειρήσεων και έχει συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς φορείς όπως το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το Χρηματιστήριο Αθηνών, εκπαιδευτικά κέντρα τραπεζών, καθώς και ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Κολέγια. Έχει επίσης συνεργαστεί σε θέματα τραπεζικών σπουδών με τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Έκδοση: Σταμούλης, 2011, Σελίδες: 448, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €32 [www.stamoulis.gr]