Υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής.

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής (δράσεις 1.γ και 2.στ του Σ.Σ.Δ.Τ.Π.) περιόδου 2017-2020 της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 210.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο αφορά την παραγωγή χαρτών και φυλλαδίων τουριστικών οδηγών και την παραγωγή λοιπού προωθητικού υλικού. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 28/05/2020, ημέρα Πέμπτη.