Περιλαμβάνει Σχέδιο Marketing, Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, Σχέδιο Branding.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020, εκτιμώμενης αξίας 205.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πράξη διακρίνεται σε 3 δράσεις: Σχέδιο Marketing, Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, Σχέδιο Branding. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, για το σύνολο του έργου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η ημέρα Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020.