Προϋπολογισμού 60.000 ευρώ

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επανασχεδιασμού των λογοτύπων της ΕΡΤ ΑΕ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για τα έτος 2020. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΡΤ ΑΕ (Λεωφ. Μεσογείων 432) μέχρι τις 19/05/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ.