Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες θα προωθούν την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό για τον τουρισμό υγείας, υπέγραψαν η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου «Enterprise Greece» και το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας Elitour. Στη σύμπραξη, η Elitour αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμεσολαβητικού εταίρου για τη δικτύωση των φορέων Ελλάδας και εξωτερικού.