Κάπως έτσι εμφανίζεται η κατάσταση στο χώρο των περιφερειακών εφημερίδων, μετά την δημοσιοποίηση του νέου νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο καθιστά μη υποχρεωτική τη δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων σε αυτές.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αφορά «στον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές». Στο άρθρο 19, παράγραφος 1 αναφέρει ότι οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις αποκλειστικά και μόνον στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το περίεργο είναι ότι μόλις πρόσφατα, με την εισηγητική έκθεση του ν. 4674/2020 δόθηκε παράταση στην υποχρέωση του Δημοσίου να καταχωρεί στον Τύπο: «Ο καθορισμός νέας ημερομηνίας ισχύος της κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, κρίνεται επιβεβλημένος για λόγους διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία εξυπηρετείται καλύτερα από τη δημοσίευση των σχετικών περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο» ανέφερε σχετικά η έκθεση.

Όπως ήταν φυσικό, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, οι οποίες μέσω των Ενώσεών τους απέστειλαν κοινή επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ά. Γεωργιάδη, στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θ. Λιβάνιο, στον Γ.Γ. Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, Γρ. Δημητριάδη και στον Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Γ. Μαστρογεωργίου. «Ο αναπροσανατολισμός της ενημέρωσης στα ηλεκτρονικά εργαλεία και Μητρώα, δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τις εφημερίδες.

Ούτε βεβαίως με μια τέτοια μονοκονδυλιά μπορεί να διαγραφεί η αξία και ο ρόλος των εφημερίδων στην ενημέρωση των πολιτών και τη μαζική επικοινωνία γενικότερα» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική επιστολή, την οποία συνυπογράφουν ο Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και ή Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Τύπου (ΕΔΙΠΤ). Και η επιστολή συνεχίζει: «Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μιλάμε για περιστολή δημοσιότητας και συνεπώς της διαφάνειας επί των δημοσίων Συμβάσεων, ενέργεια αντίθετη με το ευρωπαϊκό υπόδειγμα για τις σχέσεις Δημοσίου – εφημερίδων και διαφάνειας, που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πρόκειται για εμμονή ζημιογόνα και ακατανόητη όπως και ο κατακερματισμός των θεμάτων του περιφερειακού Τύπου, που βρίσκουν τη θέση τους εμβόλιμα σε αλλότρια νομοσχέδια, συντηρώντας επίσης έτσι μια θεσμική Βαβυλωνία, που εκτείνεται από το νομοθετικό έργο στη διοικητική εφαρμογή (…) Άραγε, δεν αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν η κατάργηση της δημοσίευσης των Ισολογισμών στις εφημερίδες και η μεταφορά τους στο… σκοτάδι του ΓΕΜΗ; Μια ατυχής (;) πράξη, όπως την έχουν χαρακτηρίσει διαχρονικά πλείστοι συναρμόδιοι υπουργοί».

Καταλήγοντας η σχετική επιστολή των Ενώσεων, ζητά την διατήρηση επ’ αόριστον των καταχωρίσεων και την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19, του συζητούμενου νομοσχεδίου με τη φράση, «στην παρ.1 του άρθρου 66 του Ν4412/16, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δυο ακόμη εδάφια ως εξής: Οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3548/07 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αυτών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αναθέτοντα Φορέα».

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την εξέλιξη του θέματος. Θα σταθούμε όμως στο γεγονός ότι έτσι δεν προκύπτει ούτε ξεκάθαρη, ούτε βιώσιμη λύση. Αντίθετα συντηρείται ένα πρόβλημα που απλά δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα πλέον. Χρόνος υπάρχει ωστόσο για την επίλυσή του.