Ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών Προτύπων GRI, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του και τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και του ISO 26000. Στόχος της Έκθεσης είναι η παροχή πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σχετικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις του ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, καθώς και των μελλοντικών του στόχων, που έχουν ως άξονα την Κοινωνικά Υπεύθυνη λειτουργία του. Οι δραστηριότητες και οι δράσεις του ομίλου, εστιάζουν σε επτά άξονες: τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Σχέσεις & Πρακτικές, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Προσφορά, τη Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Καταναλωτικά Ζητήματα.