Την Παγκόσμια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημοσίευσε η Xerox, για το 2020, όπου αναφέρονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου της για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Σε αυτήν, περιλαμβάνονται οι δράσεις της για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας, το σχέδιο για την εκμηδένιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2040, και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 60%, έως το 2030, και η εφαρμογή στρατηγικής για την επέκταση πολιτικών ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης στον χώρο εργασίας. Επίσης, δημοσίευσε τις μετρήσεις της ΕΚΕ, στη βάση των προτύπων του Sustainability Accounting Standards Board και του Task Force on Climate-related Financial Disclosures.