Σε δύο αναθέσεις προχώρησε πρόσφατα η Κοινωνία της Πληροφορίας MΑΕ (ΚτΠ MΑΕ).

Συγκεκριμένα, ανάθεσε την «Παραγωγή διαφημιστικού υλικού για τη διαφημιστική καμπάνια» στην Consulting and Technology Solutions ΕΕ (CAT Solutions), έναντι 35.340 ευρώ.

Επιπλέον, επέλεξε την Βirdie ΜΕΠΕ για την απευθείας ανάθεση του έργου «Στρατηγική επικοινωνίας και Σχέδιο Δράσης (media plan)», προϋπολογισμού 35.092 ευρώ.