Ανακοίνωση του Οργανισμού για τις επόμενες κινήσεις του προς αυτή την κατεύθυνση

Και η σχετική ανακοίνωση συνεχίζει: «Η Εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς αυτής μείωσης ήδη από την προηγούμενη χρήση αφενός έχει θέσει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών (συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΔΟΛ Εκδόσεις Γυναικείων Περιοδικών ΑΕ και Μιχαλακοπούλου ΑΕ με τη μητρική ΔΟΛ ΑΕ), καθώς και της πώλησης ή διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων (αθλητική εφημερίδα Εξέδρα, Eurostar AE, Digital Shopping ΑΕ, Ελληνικά Γράμματα ΑΕ), αφετέρου δε λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς. Οι άξονες για την επανεξέταση του εκδοτικού κόστους και την περικοπή των γενικών εξόδων αφορούν κυρίως σε αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εντύπων στην ενοποίηση λειτουργιών, στη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών, του κόστους διανομής και των επιστροφών, καθώς και των αμοιβών τρίτων και της μισθοδοσίας. Βασικοί στόχοι της Διοικήσεως του Ομίλου ΔΟΛ είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο περιορισμός και εν τέλει η αναστροφή των ζημιών και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να αντιμετωπισθεί η παρούσα παρατεταμένη αρνητική οικονομική συγκυρία».