Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου 4 (Π.9, Π.8, Π.7) που αφορά τη «Διαφήμιση, δημιουργία και προβολή βίντεο» που υλοποιεί το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 με MIS 5066824 «Πρόγραμμα Ανάδειξης και Προβολής Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 39.558 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Παράλληλα, προκηρύσσει και διαγωνισμό για τη «Διοργάνωση ημερίδων και κάλυψη βίντεο/φώτο», στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 59.024 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι ίδια και για τους δυο διαγωνισμούς: η Πέμπτη 09/09/2021.