Αναφορικά με την αγορά εργασίας

Η μελέτη θα στηριχθεί σε συλλογή ατομικών αφηγήσεων και αποσκοπεί στη διερεύνηση του δυναμικού των προσώπων αυτών να επανενταχθούν στη διαδικασία της μάθησης και να αποκτήσουν δυναμική ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση του θεματολογίου έρευνας του Cedefop σχετικά με τους τρόπους κατά τους οποίους η εκπαίδευση των ενηλίκων και η εκμάθηση που βασίζεται στην εργασία μπορούν να βοηθήσουν τα πρόσωπα στην καλύτερη διαχείριση των αλλαγών σταδιοδρομίας και εργασιακής ζωής, για τον καθορισμό του πλαισίου για μελλοντικές αναλύσεις και για την προετοιμασία του εδάφους για τη διατύπωση συστάσεων πολιτικής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2013.