Για τα οικονομικά έτη 2017-2018

Η Lidl Ελλάς, εφαρμόζοντας στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, εξέδωσε τη δεύτερη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2017-2018. Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI Standards σε επίπεδο κάλυψης «Core». Η Έκθεση παρουσιάζει την προστιθέμενη αξία και το αποτύπωμα της εταιρείας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης στην αγορά, τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Σημαντική είναι η σύνδεση των δραστηριοτήτων της με ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο και για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς της λογοδοσίας και στρατηγικής της τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σημειώνεται ότι η Lidl Ελλάς βρίσκεται για 3η συνεχή χρονιά ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης.