Οι Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefοnica και Vodafone δημοσίευσαν νέα έκθεση, βάσει ευρημάτων της ανεξάρτητης εταιρείας Analysys Mason, με την οποία καλούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου να συνεργαστούν με προτεραιότητα ένα Ανοιχτό Ραδιοδίκτυο (Open RAN), το οποίο θα διασφαλίσει, σύμφωνα με τις ίδιες τις εταιρείες, ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο 5G και, στο μέλλον, στο 6G. Επίσης, διατυπώνουν τις εξής 5 συστάσεις πολιτικής:

  • Εξασφάλιση πολιτικής στήριξης υψηλού επιπέδου για το Open RAN.
  • Δημιουργία από την ΕΕ ευρωπαϊκής συμμαχίας για τις επικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς και οδικού χάρτη για την καινοτομία.
  • Παροχή χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων στους παρόχους, τους προμηθευτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Open RAN.
  • Προώθηση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην τυποποίηση.
  • Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προώθηση ασφαλούς, ποικιλόμορφης και βιώσιμης ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού και ΤΠΕ.