Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) επαναπροκήρυξε το έργο «Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας των δράσεων και πολιτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών προβολής, ενημέρωσης και επικοινωνίας της πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με σκοπό τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συμμετοχής που υπάρχουν και τις θετικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει στρατηγική επικοινωνία και σχέδιο δράσεων, συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, εκδηλώσεις – ημερίδες, προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργία εικονικής έκθεσης «Προβολή δράσεων ΕΔΣΝΑ». Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 29/03/2021.