Μέσω έργων που υποστηρίζονται από την EBRD στην Ελλάδα.

Η GlobalSustain παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω έργων που υποστηρίζονται από την EBRD στην Ελλάδα. Η EBRD, στο πλαίσιο του προγράμματος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, χρηματοδοτεί έως και 70% του κόστους του συμβουλευτικού έργου.

Στην Ελλάδα, η EBRD στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.Με περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας, η GlobalSustain υποστηρίζει εταιρείες στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της εταιρικής ευθύνης, των υπεύθυνων επενδύσεων (ESG), των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, της κανονιστικής συμμόρφωσης με θέματα βιωσιμότητας (νομοθεσία της ΕΕ και απαιτήσεις της EBRD).