Σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας ασύρματης διασύνδεσης 3G αποκλειστικά στα μέλη της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Αφορά επίσης στη διαχείριση χρήσεων και συνδρομών και στην υποστήριξη των χρηστών σε πρώτο επίπεδο για θέματα που αφορούν στα προσφερόμενα πακέτα σύνδεσης καθώς επίσης και θέματα ασφάλειας και διαχείρισης ανάρμοστης χρήσης (abuse).

Το έργο δεν έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό με την συμβατική έννοια, καθώς το αντίτιμο της προσφερόμενης υπηρεσίας θα καταβάλλεται από τον εκάστοτε δικαιούχο, ωστόσο το ύψος της εγγυητικής επιστολής που καλούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 100.000 ευρώ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου.