Συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Οι δύο δράσεις αξιοποιούν πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ.  Η δράση “digi-content” αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. Απευθύνεται σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, σε εταιρίες διαχείρισης έντυπου κλπ.

Η δράση «digi-retail», αφορά στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Η  υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» θα διαρκέσει από 6 Δεκεμβρίου έως 14 Ιανουαρίου 2011, ενώ στη δράση «digi-retail», από 14 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2011.