Ενώ οι CMOs υποστηρίζουν ότι η δεοντολογία στη χρήση δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, τείνουν να παραβλέπουν ένα κρίσιμο σημείο. Ποιο είναι αυτό; Η διασφάλιση ότι η εσωτερική κουλτούρα της εταιρείας τους βασίζεται στην ηθική και υπεύθυνη χρήση των δεδομένων. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλήγει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA), η οποία προχωρά στη σύνταξη ενός οδηγού για να βοηθήσει του CMOs να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα.

Εννιά στους δέκα global CMOs συμφωνούν ότι η δεοντολογία στη χρήση δεδομένων αποτελεί μια κορυφαία προτεραιότητα για τον οργανισμό τους. Αυτή η τάση έρχεται ως απάντηση στη διάχυτη δυσφορία για τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα στη διαφήμιση και την ενίσχυση του κανονιστικού ελέγχου στο marketing που βασίζεται σε προσωπικά δεδομένα.

Ωστόσο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων έχει εντοπίσει ένα χάσμα σε αυτή τη δηλωμένη πρόθεση. Σε έρευνά της καταγράφηκε ότι μόλις το 41% των global CMOs δηλώνουν ότι η δεοντολογία στη χρήση δεδομένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του οργανισμού τους.

Για να βοηθήσει στη γεφύρωση «του χάσματος μεταξύ φιλοδοξίας και πραγματικότητας», η WFA ανέπτυξε το πρώτο «Data Ethics Playbook», το οποίο παρέχει έναν οδηγό για να υποστηρίξει τα brands να αναπτύξουν μια κουλτούρα που βασίζεται στην ηθική χρήση των δεδομένων.

Ο οδηγός αναπτύχθηκε σε συνεργασία με 13 μέλη της WFA και παρέχει έξι πρακτικές συστάσεις προς τις επωνυμίες:

  1. Δημιουργία μιας επιχειρηματικής υπόθεσης για τη δεοντολογία στη χρήση δεδομένων: Οι εταιρείες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια εναρμονισμένη αφήγηση για τη σημασία της υπεύθυνης και ηθικής χρήσης των δεδομένων και να προωθήσουν τη δεοντολογία στη χρήση δεδομένων ως κάτι θετικό για την επιχείρηση, τους καταναλωτές και την κοινωνία.
  2. Καθιέρωση αρχών για την ηθική χρήση των δεδομένων εφαρμοζόμενων από όλη την εταιρεία: Ομάδες από όλα τα τμήματα θα πρέπει να συνεργαστούν για να ορίσουν ένα σύνολο αρχών ηθικής χρήσης των δεδομένων, το οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τις καλές πρακτικές της βιομηχανίας και τις αξίες της εταιρείας τους και θα εφαρμόζεται στις διάφορες λειτουργίες που διαχειρίζονται δεδομένα.
  3. Διευκρίνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων: Ενώ δημιουργεί ειδικές λειτουργίες για την εφαρμογή της ηθικής χρήσης των δεδομένων, μια εταιρεία, πιθανώς, να πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της συνεισφοράς όλων των εργαζομένων στη συλλογική προσπάθεια του οργανισμού. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να κατανοήσουν την ευθύνη που φέρουν για την τήρηση της δεοντολογίας σε αποφάσεις που λαμβάνουν, όταν αυτές σχετίζονται με δεδομένα.
  4. Ενσωμάτωση της δεοντολογίας στο υφιστάμενο πλαίσιο διοίκησης: Οι δομές λήψης αποφάσεων, οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αναθεωρηθούν ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεοντολογικά ζητήματα εντοπίζονται, αντιμετωπίζονται και ενσωματώνονται, επαρκώς, σε όλες τις πτυχές των επιχειρηματικών λειτουργιών.
  5. Ανάπτυξη ξεκάθαρων KPIs για τη δεοντολογία: Για να ευθυγραμμιστούν οι ενέργειες του οργανισμού με τις ευρύτερες φιλοδοξίες περί δεοντολογίας, οι εταιρείες θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σύνολο μετρήσεων και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Αυτά θα χρησιμεύσουν ως λυδία λίθος για την αποτελεσματικότητα της ατζέντας που έχει θέσει ο οργανισμός.
  6. Μέτρηση της προόδου της κουλτούρας δεοντολογικής χρήσης των δεδομένων: Οι οργανισμοί θα πρέπει να διεξάγουν τακτικές και σε βάθος αναλύσεις με στόχο την ποσοτικοποίηση των στάσεων, συμπεριφορών και γνώσης της δεοντολογίας σε ολόκληρο τον οργανισμό, ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός της προόδου αλλά και ο εντοπισμός σημείων που χρήζουν βελτίωσης.