Πρόκειται για πρωτοβουλία του Business In The Community (BITC), που είναι ο Βρετανικός Εθνικός Εταίρος για την ΕΚΕ, για βράβευση συγκεκριμένων εθελοντικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η προβολή και βράβευση εθελοντικών δράσεων που εφαρμόζουν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν και να εμψυχώσουν μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες, στο να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν στην ανεύρεση εργασίας.