Προκηρύχθηκε και το media spec

Συγκεκριμένα, κατέθεσαν οι εταιρείες Bold Ogilvy, BBDO Athens και Γνώμη+DraftFCB. Επίσης, η ΕΠΑ Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό και για το media planning & buying της επικοινωνίας της, με συνολικό ανώτατο ενδεικτικό προϋπολογισμό 4,5 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, κάθε εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει θα πρέπει να έχει κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 8 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα δύο τελευταία οικονομικά έτη (2011-2012).

Τον όρο αυτό πληρούν οι εταιρείες Tempo, Initiative, MEC Hellas, Mindshare, Universal Media, Carat Horizon, The Mediacorp. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας, ο επικεφαλής θα πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα δύο τελευταία οικονομικά έτη και σωρευτικά όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο των 8 εκατ. ευρώ, γεγονός που διευρύνει αρκετά τον αριθμό των εταιρειών που δύνανται να συμμετάσχουν. Η προθεσμία λήγει στις 4 Νοεμβρίου.