Ύψους 105.000 ευρώ

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών αξιοποίησης της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης» για την υλοποίηση της Πράξης «Innovative Instruments for the Preservation and Promotion of Cultural Heritage in the Cross-Border Area». Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου είναι 105.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 08/12/2020.