Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος» διενεργεί διαγωνισμό με τίτλο «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας (ΣΔΕ) ΥΠΕΝ». Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση δράσεων / ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, για την περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του ΥΠΕΝ.

Για τον σκοπό αυτόν, ο ανάδοχος θα αναλάβει: τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και την εξειδίκευση των ενεργειών, τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής και δημιουργικής ταυτότητας της καμπάνιας και των επιμέρους δράσεων, την προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού (έντυπα, φυλλάδια, αφίσες, ειδικές εκδόσεις κ.ά.), τη δημιουργία ιστοσελίδας, προωθητικές ενέργειες στο διαδίκτυο και αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί έως 31/12/2023, με προϋπολογισμό 846.774 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 29η/11/2021.