Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας AE (Υπερταμείο) ενδιαφέρεται να προσλάβει Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων (εταιρεία ή ένωση εταιρειών) για τον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων & Εταιρικών Σχέσεών της.

Ο Σύμβουλος αναμένεται να συνδράμει την εταιρεία ως τα ακόλουθα: Συνεχής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των επικοινωνιακών αναγκών και στόχων της εταιρείας, σε συνεργασία με τη διοίκησή της, Δημιουργία πλάνου ενεργειών σε ετήσια βάση με προτάσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια καθώς και συνεντεύξεις /δηλώσεις σε ψηφιακό και έντυπο Τύπο, Media Relations, Υποστήριξη στη διοργάνωση συναντήσεων για ενημέρωση κοινού, Υποστήριξη της στρατηγικής Social Media, Προτάσεις επικοινωνιακής στρατηγικής για τον τομέα της βιωσιμότητας, Παρακολούθηση της εκτέλεσης του παραπάνω πλάνου και ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, Διαχείριση έκτακτων αναγκών επικοινωνίας κ.λπ.

Ο μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών επικοινωνίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 3 Ιουλίου.