Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αναζητά Σύμβουλο Υποστήριξης για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας που θα αναδείξουν την προστιθέμενη αξία των Δράσεων «Προτάσεις δράσεων στον Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας (Proposals for actions in the Aquaculture Sector)» και «Οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα (Economic transformation on the Agricultural Sector)», που εντάχθηκαν στο ΤΑΑ.

Ο προϋπολογισμός ορίζεται σε 1.202.800 ευρώ, με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε έως 31/12/2025, με προθεσμία παραλαβής προσφορών τις 28/11/2022.